Formy opodatkowania dochodu

Home / Uncategorized / Formy opodatkowania dochodu

Formy opodatkowania dochodu

Formę opodatkowania w podatku dochodowym można wybrać podczas składania w urzędzie gminy lub miasta wniosku CEIDG. W innym przypadku trzeba uczynić to w formie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej to dzień uzyskania pierwszego przychodu, czyli data pierwszej transakcji.

O prawie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych decyduje rodzaj działalności, jaką mamy zamiar prowadzić. Sami musimy podjąć decyzję, czy chcemy skorzystać z możliwości płacenia podatku według stawki liniowej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też może w formie karty podatkowej. Jeśli nie złożymy stosownej deklaracji- podatek dochodowy będziemy płacić na zasadach ogólnych według skali progresywnej.

Formy opodatkowania nie można zmienić w czasie roku podatkowego. Dokonany wybór dotyczy również lat następnych chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, złożysz oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zasady ogólne.

Możesz wybrać opodatkowanie według skali progresywnej (18% i 32%) lub opodatkowanie według tzw. Stawki liniowej (19%).
Jeżeli jesteś opodatkowany na zasadach ogólnych, masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo prowadzenia księgi rachunkowej. Ponadto, musisz prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również ewidencję wyposażenia.

Opodatkowanie według skali progresywnej.

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Przepisy nie zawierają warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie, co oznacza, że może ją wybrać każda osoba fizyczna, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opodatkowanie według stawki liniowej – 19%.

Twój dochód uzyskany z działalności gospodarczej, może być opodatkowany według stawki 19% (bez względu na wysokość dochodu) przy zachowaniu warunków uprawniających do tej stawki.
Jeżeli wybierzesz 19% podatek dochodowy, utracisz prawa do:
– wspólnego opodatkowania z małżonkiem
– preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci
– korzystania z innych ulg i zwolnień, w tym również z prawa do kontynuacji odliczeń (prawa nabyte)
– od podatku liniowego nie odliczysz ulgi z tytułu wychowywania dzieci

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, który przed opodatkowaniem pomniejszasz o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i kogą odpowiednio wynosić: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Karta podatkowa.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od:
– rodzaju i zakresu prowadzonej działalnościb
– liczby zatrudnionych pracowników
– liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność

W związku z licznymi informacjami odnośnie otrzymanej wiadomości mailowej z fakturą proformą do zapłaty, informujemy iż Biuro Rachunkowe NETAX nie wysyła takich informacji, nie żąda także zapłaty. Prosimy o ostrożność, taka wiadomość może zawierać wirusa. Zgłoszono niniejsze przestępstwo do odpowiednich władz.