Nowa firma

Home / Uncategorized / Nowa firma

Nowa firma

Poniżej przedstawiamy proces zakładania własnej działalności gospodarczej, który składa się z zaledwie trzech nieskomplikowanych kroków.

Krok 1. Zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Podstawą jest wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1), który dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą staje się jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego, a także wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej(REGON) , oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania oraz zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany do ZUS. Jeśli działalność ma mieć formę spółki cywilnej- każdy z jej wspólników musi złożyć oddzielny wniosek CEIDG-1. Są to wnioski zwolnione z opłat.

Krok 2. Założenie konta firmowego

Założenie rachunku przedsiębiorcy, na którym dokonywane i przyjmowane będą płatności, powinno nastąpić, jeśli:
-stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
-jednorazowa wartość transakcji, niezależnie od liczby wynikającej z niej płatności, przekracza sumę 15000,00 Euro przeliczonych na złote zgodnie z średnim kursem NBP, który ogłaszany jest ostatniego dnia miesiąca poprzedzając miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Krok 3. Wizyta w Urzędzie Skarbowym

W Urzędzie Skarbowym należy dokonać nadania/aktualizacji Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). W przypadku spółek cywilnych jest to zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i NIP-D.
Ważny jest także wybór formy opodatkowania dochodów z działalności. Kto staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? Są to: osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej.

Forma opodatkowania podatkiem osób dochodowym osób fizycznych może przybierać formę:
-opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według stawki liniowej 19%
-zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Rejestracja VAT – podatek od towarów i usług
Każdy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, jest zwolniony z tego podatku. Nie dotyczy to jednak specyficznych rodzajów działalności, które wymienione są w art. 113 ust. 13 ustawy. Jeśli nasza działalność gospodarcza rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego możemy skorzystać ze zwolnienia od podatku, pod warunkiem, że przewidziana przez właściciela wartość sprzedaży nie przekroczy 150.000,00 zł. w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Rejestracji dla celu podatków VAT dokonać można poprzez złożenie formularza VAT-R właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Wymagana opłata skarbowa wynosi 170,00 złotych.

Zakup kasy rejestrującej
Na przedsiębiorcach rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, co do zasady, ciąży obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku przy użyciu kas rejestrujących. Wymóg ten obowiązuje, jeśli ich obrót w transakcjach z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz rolnikami przekroczy kwotę 20.000,00.

Jeśli jesteś podatnikiem rozpoczynającym ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy pomocy kas rejestrujących, możesz w obowiązującym terminie odliczyć od podatku VAT należną kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas w wysokości 90% brutto jej ceny, nie więcej jednak niż 700,00 na każdą.

W związku z licznymi informacjami odnośnie otrzymanej wiadomości mailowej z fakturą proformą do zapłaty, informujemy iż Biuro Rachunkowe NETAX nie wysyła takich informacji, nie żąda także zapłaty. Prosimy o ostrożność, taka wiadomość może zawierać wirusa. Zgłoszono niniejsze przestępstwo do odpowiednich władz.