Księgowość

Home / Księgowość

W ramach usług księgowych oferujemy Państwu m.in. prowadzenie ksiąg handlowych oraz wszelkie usługi z tym związane, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zarówno w formie uproszczonej oraz memoriałowej, w raz z wszelkimi usługami z tym związanymi oraz prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego, który jest uproszczoną formą opodatkowania. Dzięki nam otrzymasz terminowe zlecenia, bezpieczeństwo, zgodność wszelkich działań z obowiązującymi normami i przepisami oraz nowoczesność i wygodę. Zapewniamy najwyższą jakość usług oraz pełen profesjonalizm.

KSIĘGI HANDLOWE

Prowadzenie Ksiąg Handlowych:
• Księgi główne i pomocnicze
• Ewidencje środków trwałych
• Ewidencje wyposażenia
• Ewidencje podatku od towarów i usług
• Sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
• Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego

Usługi związane z prowadzeniem Ksiąg Handlowych:
• wystawienie noty korygującej
• wystawienie faktury wewnętrznej
• korekta deklaracji (US, ZUS) z winy Klienta
• zestawienie księgowań na pojedynczym koncie
• zestawienie rachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych
• druk przelewu
• bilans i/lub rachunek zysków i strat dla celów zewnętrznych
• weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy
• sporządzenie pism, wniosków, uchwał, interpretacji itp.
• obsługa kontroli urzędowych
• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
• stworzenie dokumentu polityki rachunkowości
• utworzenie zakładowego planu kont
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• przygotowanie rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP
• przygotowanie dokumentów do KRS
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
• uzgadnianie sald zobowiązań i należności
• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
• sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych
• konsultacje podatkowe i rachunkowe
• terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
• pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
• reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatnik prowadzący dokumentację rachunkową w formie PKPiR może rozliczać koszty na dwa sposoby: według metody uproszczonej zwanej kasową bądź metody memoriałowej.
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:
• Ewidencje kosztów i przychodów
• Ewidencje środków trwałych
• Ewidencje wyposażenia
• Ewidencje podatku od towarów i usług
• Sporządzanie deklaracji podatkowych

Usługi związane z prowadzeniem Księgi Przychodów i Rozchodów:
• wystawienie noty korygującej
• wystawienie faktury wewnętrznej
• korekta deklaracji (US, ZUS) z winy Klienta
• obsługa kontroli urzędowych
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• przygotowanie rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli
• złożenie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
• konsultacje podatkowe i rachunkowe
• terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
• sporządzanie zeznania rocznego: PIT-36, PIT-36L
• złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego do urzędu skarbowego • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
• reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. Uproszczenia dotyczą także obowiązków związanych z ewidencjonowaniem podatkowym, a także miesięcznego (ewentualnie kwartalnego) rozliczania się z należnego podatku.

Prowadzenie ewidencji przychodów tzw. Ryczałtu obejmuje następujące czynności:
• ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• prowadzenie wykazu środków trwałych
• przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego
• przygotowanie miesięcznych/kwartalnych przelewów zryczałtowanego podatku dochodowego
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych/kwartalnych deklaracji
• sporządzanie zeznania rocznego PIT-28
• złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego do urzędu skarbowego

related services

W związku z licznymi informacjami odnośnie otrzymanej wiadomości mailowej z fakturą proformą do zapłaty, informujemy iż Biuro Rachunkowe NETAX nie wysyła takich informacji, nie żąda także zapłaty. Prosimy o ostrożność, taka wiadomość może zawierać wirusa.