Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

Home / Uncategorized / Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z obowiązkiem prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, czyli wykazu przygotowanego według określonych kryteriów, którego zawartością są operacje gospodarcze.

Co powinna zawierać ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

M.in. powinna to być: liczba porządkowa, data nabycia, data przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkowa, stawka amortyzacyjna, kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy, zaktualizowana wartość początkowa, zaktualizowana wartość odpisów amortyzacyjnych, wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową, data likwidacji oraz jej przyczyna lub data zbycia.

Co powinna zawierać ewidencja wyposażenia?

Powinna to być m.in.: numer kolejny wpisu, data nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwa wyposażenia, cena zakupu wyposażenia lub koszt jego wytworzenia, numer pozycji, data likwidacji.

Co powinna zawierać ewidencja zatrudnienia?

M.in. powinno to być: numer wpisu, imię i nazwisko osoby zatrudnionej, jej numer PESEL oraz NIP, data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia oraz adnotacja o przerwach w zatrudnieniu.

Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu, która dotyczy samochodów osobowych nie będących w środkach trwałych?
Powinno to być m.in.: nazwisko i imię osoby używającej pojazd oraz jej adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu oraz jego pojemność silnika, kolejny numer wpisu , data i cel wyjazdu, opis trasy, liczba faktycznie przejechanych kilometrów, stawka za jeden kilometr przebiegu, kwota będąca wynikiem przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów, stawka za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika i jego dane.

Co powinna zawierać ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych, która dotyczy podatników wykonujących działalność kantorową?

Powinien to być m.in.: kolejny numer transakcji lub operacji, data zawarcia i data realizacji transakcji lub data przeprowadzenia operacji, określenie rodzaju transakcji lub operacji, sposób rozliczenia transakcji, nazwa i ilość wartości dewiz lub waluty polskiej będącej przedmiotem transakcji, kurs waluty lub równowartość transakcji w PLN, jeśli nastąpiło kupno-sprzedaż złota dewizowego lub platyny-cena jednostkowa oraz wartość w PLN, transakcje rozliczane w kantorze, transakcje rozliczane za pośrednictwem rachunków bankowych, transakcje rozliczane w części w kantorze i za pośrednictwem rachunków bankowych oraz operacje przemieszczenia wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą a rachunkami bankowymi.

Co powinna zawierać ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy, która dotyczy podatników wykonujących działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw?

Powinien to być m.in. : numer kolejny wpisu, imię i nazwisko oraz adres kredytobiorcy, data i kwota udzielonej pożyczki, wysokość umówionych odsetek w PLN, opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową, termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami oraz data jej zwrócenia wraz z odsetkami, data zwrotu zastawionej rzeczy, data sprzedaży rzeczy i kwota należna z tytułu tej sprzedaży oraz kwota prowizji, która stanowi wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy, a kwotą udzielonej pożyczki.

W związku z licznymi informacjami odnośnie otrzymanej wiadomości mailowej z fakturą proformą do zapłaty, informujemy iż Biuro Rachunkowe NETAX nie wysyła takich informacji, nie żąda także zapłaty. Prosimy o ostrożność, taka wiadomość może zawierać wirusa. Zgłoszono niniejsze przestępstwo do odpowiednich władz.